Reactie Rutgers WPF

Eind oktober ontvingen wij een mail van Rutgers WPF waarin zij bezwaar maakte tegen een verschenen krantenartikel in het RD en de informatie op OudersAlert.nl. 

Daarbij eiste Rutgers WPF rectificatie van het artikel en de informatie op deze site op basis van een zestal ingenomen standpunten. Standpunten waarin Rutgers WPF, naar ons oordeel, een onjuiste en valse voorstelling van zaken geeft.

Hierop is door ons inhoudelijk gereageerd richting Rutgers WPF, waarbij drie vragen zijn gesteld m.b.t. dokter Corrie en hun standpunt inzake pedofilie in relatie tot hun visie op het 'recht op seks'. 

Ondanks meerdere herinneringen hebben wij tot op heden geen inhoudelijke reactie van Rutgers WPF mogen ontvangen.
Hieronder treft u onze inhoudelijke reactie op de standpunten van Rutgers WPF, alsmede de door ons gestelde vragen.20 november 2013 

Geachte mevrouw Klaassen-Hulst,

In uw mail van 30 oktober 2013 maakt u namens Rutgers WPF bezwaar tegen een verschenen krantenartikel in het RD, dat naar uw mening is gebaseerd op onwaarheden. U eist daarbij rectificatie of rechtzetting middels een inhoudelijk interview waarin hoor- en wederhoor wordt toegepast. Tevens heeft u geëist dat wij de informatie op www.oudersalert.nl aanpassen.

U bent hierop, net als wij, uitgenodigd voor een inhoudelijk interview bij het RD. Inmiddels hebben wij begrepen dat u hier alsnog vanaf heeft gezien.

Alhoewel wij ons kunnen voorstellen dat u niet helemaal blij bent met deze aandacht verbaast het ons dat u stelt dat het artikel is gebaseerd op onwaarheden. Hierbij gaan wij graag kort in op de door u ingenomen standpunten, zoals vermeld in uw mail, welke hieronder genummerd en in vet weergegeven zijn.

Uw standpunten:

1. Rutgers WPF geeft geen seksuele voorlichting door Dokter Corrie, maar Rutgers WPF heeft de NTR inhoudelijk geadviseerd over relevante thema’s in de seksuele voorlichting aan kinderen 10-12 jaar. De verantwoordelijkheid voor het gekozen format en het programma ligt bij de NTR. Wij vinden de items in het Schooltv-weekjournaal te kort en te ludiek om te gelden als goede en volledige seksuele vorming op school.

Het verbaast ons dat u 'slechts' zou hebben geadviseerd over relevante thema's. Dit omdat de NTR zelf o.a. via persberichten heeft gecommuniceerd dat het programma dokter Corrie in samenwerking met Rutgers WPF tot stand is gekomen. Ook Rutgers WPF heeft dit eerder bevestigd op haar site onder vermelding dat iedere aflevering verbonden kan worden aan een les uit het lespakket van Rutgers WPF.

        Dat Rutgers WPF eerst de informatie op haar site heeft aanpast om vervolgens ons te betichten van onwaarheden vinden wij ongepast en veelzeggend over uw handelswijze en betrouwbaarheid. Notabene uzelf heeft eerder nog getwitterd dat Dokter Corrie een project van NTR i.s.m. Rutgers WPF was...

 

        Dat de NTR eindverantwoordelijkheid draagt voor het programma is duidelijk. Dat Rutgers op basis van haar 'expertise' een duidelijk aandeel in het programma heeft gehad ook. Het resultaat is daarbij voor ons alles zeggend over de kwaliteit van uw advies en uw visie op seksualiteit.

        Ook stelt u dat 'dokter Corrie' niet kan gelden als goede en volledige seksuele vorming op school. Wij vinden dit een zware understatement. Wij stellen dat 'dokter Corrie' kinderen aanmoedigt om seksueel actief te worden en kinderen op intimiderende wijze een seksuele moraal opdringt. Het legt daarmee een slechte basis voor hun seksuele vorming en welzijn. Wij stellen dat de NTR hiermee in strijd handelt met de rechten van ouders en kind en de aanwijzingen van de minister bij de invulling van kerndoel 38.

 

2. Dokter Corrie wordt in het artikel gelijk gesteld aan seksuele intimidatie van jonge kinderen. Dat is onjuist.

Door OudersAlert.nl wordt dokter Corrie niet gelijk gesteld aan seksuele intimidatie. Wel stellen wij dat dokter Corrie kinderen intimideert als zij in de camera schreeuwt wat kinderen 'normaal' moeten vinden en dat zij anders 'niet normaal' zijn. Dat is niet hilarisch, luchtig of anderszins. Dat is pure intimidatie en het opdringen van een seksuele moraal aan jonge kinderen.

De juiste omschrijving is overigens te vinden op petities.nl. Via OudersAlert.nl kan men de petitie 'Stop dokter Corrie' tekenen. OudersAlert.nl is daarbij niet de initiator van de petitie, maar steunt deze van harte.

 

3. U stelt dat Rutgers WPF uit gaat van recht op vrije seks en niet van liefde en relaties. Het tegendeel is waar. Rutgers WPF stelt zich op ‘t standpunt dat seksualiteit ook nauw verbonden is met relaties en intimiteit.

Het "recht op seks" vanuit een "vrije seksuele moraal" is ons inziens wel degelijk aan de orde.

"Rutgers WPF wil veilige, prettige en gewenste seks voor iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond en seksuele oriëntatie. Rutgers WPF ondersteunt niet- heteroseksuele groepen vanuit een benadering die gebaseerd is op ieders individuele vrijheid om zijn seksuele rechten te mogen uitoefenen." www.rutgerswpf.nl

"Het is tijd om te erkennen dat seksualiteit een mensenrecht is: het recht op informatie, keuzevrijheid en autonomie over je eigen lichaam." Dianda Veldman, Directeur Rutgers WPF

Hiermee mag volgens ons worden gesteld dat Rutgers WPF primair uit gaat van 'recht op seks' voor 'iedereen' en ongeacht 'seksuele oriëntatie' en niet van 'liefde en relaties'. 

        Als wij spreken over 'liefde en relaties' als basis voor seksualiteit dan hebben wij het over duurzame relaties gestoeld op liefde en trouw. Relaties die gericht zijn op elkaars welzijn en waarin het moment komt waarin je aan elkaar het kostbaarste geeft wat je hebt: Jezelf. Het gaat uit van een gezond zelfbeeld en leidt tot respect, naastenliefde, bescherming, weerbaarheid, geluk en relaties waarin eventuele kinderen gewenst zijn.

        Het 'recht op seks' gaat uit van het eigen individu en een egoïstisch denkbeeld. Seksualiteit wordt daarmee gedegradeerd tot iets lichamelijks dat vooral jezelf dient. Het gaat ten koste van een gezond zelfbeeld en leidt tot zelfzucht, egoïsme, misbruik, ontrouw, gebroken relaties, SOA's en ongewenste zwangerschappen.

        Als dokter Corrie aan kinderen van 10-12 jaar uitlegt hoe ze moeten tongzoenen met begeleidende teksten op de site als "Je bent nooit te oud om te beginnen" en "Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt natuurlijk!", dan moedig je kinderen aan om seksueel actief te worden. Het programma, dat in samenwerking met Rutgers WPF tot stand kwam, benadert seksualiteit daarmee kwantitatief en competitief in plaats van kwalitatief.

 

4. Het klopt dat scholen vrij zijn invulling te geven aan de kerndoelen. Rutgers WPF juicht deze vrijheid ook toe.

Uw stelling dat Rutgers WPF deze vrijheid toejuicht is volgens ons hypocriet en onwaar.

Rutgers WPF besteedt jaarlijks zo'n 1,1 miljoen aan het beïnvloeden van beleid en de publieke opinie. Rutgers heeft zich daarbij jaren hard gemaakt voor de aanpassing van de kerndoelen waarmee basisscholen verplicht worden om aandacht te geven aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Dit is een inperking geweest van de vrijheid van onderwijs. Rutgers is blij met deze stap 'in de goede richting', maar wat haar betreft gaat de verplichting nog niet ver genoeg.

        Op rutgerswpf.nl worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de formulering van de kerndoelen. U stelt daarin dat het kerndoel wat u betreft te ruim en vaag is gedefinieerd, waardoor de onderwijsvrijheid mogelijk te veel ruimte laat om zelf invulling te geven aan de thema's. Ook in de media heeft Rutgers laten weten dat zij wil dat er veel meer sturing op de inhoud komt en dat de overheid vaststelt welke onderwerpen op de scholen besproken moeten worden.

 

5. U stelt in uw krant dat de opvoeding primair de verantwoordelijkheid is van ouders/opvoeders. Nu seksualiteit in de kerndoelen is opgenomen heeft ook de school een taak gekregen in de seksuele vorming van kinderen.

Het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind stelt dat de opvoeding het primaire recht (en plicht) van de ouders is. Zij hebben het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. De overheid is blijkens dit verdrag verplicht om deze rechten te beschermen, te respecteren en op passende wijze te ondersteunen. Ook de scholen dienen deze rechten te respecteren.

        Scholen hebben altijd al een ondersteunende taak gehad in de opvoeding van kinderen. Ondersteunend, geen primaire taak. Met de aanpassing van de kerndoelen is deze ondersteunende taak niet verruimd, maar is hierin verplicht gesteld dat scholen kinderen leren om respectvol om te gaan met seksualiteit en seksuele diversiteit. De overheid heeft daarbij bepaald dat scholen zelf mogen bepalen hoe zij hier invulling aan willen geven, passend bij de eigen identiteit en professionaliteit van de school.

Kern is dus het respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat is wat anders dan een zelfstandige taak om seksueel te vormen. Dit is en blijft het recht van de ouders.

        Door Dokter Corrie op te dringen via het schooltv-weekjournaal, pleegt de NTR een inbreuk op de rechten van ouders en kind en de vrijheid van scholen om hier zelf op passende wijze invulling aan te geven. Het weekjournaal is daarbij voor seksuele voorlichting een ongeschikt medium. Wij stellen daarbij, ons inziens terecht, grote vraagtekens bij de rol van Rutgers in dit geheel.

Via de petitie 'Stop dokter Corrie' wordt de overheid verzocht het programma via schoolTV stop te zetten. De overheid is namelijk wettelijk verplicht de rechten van ouders, kinderen en vrijheid van onderwijs te beschermen.

 

6.Rutgers WPF wordt geenszins zwaar gesubsidieerd.

Op de door Rutgers gepubliceerde jaarbalans staat dat zij in 2012 bijna 13 miljoen aan subsidies van overheden heeft ontvangen. Dat wij menen dat Rutgers "zwaar gesubsidieerd" wordt mag u als een persoonlijke mening opvatten.

Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat u in uw reactie niet eerlijk en oprecht handelt of bereid bent om verantwoording af te leggen voor uw daden. Van een organisatie als Rutgers WPF, die gesubsidieerd wordt met ons belastinggeld, zouden wij anders mogen verwachten.

Wij verzoeken u daarbij ons uw standpunt mede te delen t.a.v. onderstaande drie vragen.

 

Vragen aan Rutgers WPF:

Dokter Corrie legt in les 1 uit hoe kinderen moeten tongzoenen met begeleidende teksten op de site als "Je bent nooit te oud om te beginnen" en "Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt natuurlijk!".

Vraag 1: Is Rutgers WPF het m.b.t. les 1 met ons eens of oneens dat:

 • seksualiteit op deze manier kwantitatief en competitief wordt benaderd i.p.v. kwalitatief?
 • kinderen op deze manier worden aangemoedigd om seksueel actief te worden?
 • op de site van schooltv geen link thuishoort naar www.sense.info?


Dokter Corrie schreeuwt in les 3 in de camera wat kinderen 'normaal' moeten vinden en dat zij anders 'niet normaal' zijn.

Vraag 2: Is Rutgers WPF m.b.t. les 3 het met ons eens of oneens dat:

 • kinderen hier worden geïntimideerd?
 • dokter Corrie hier een (seksuele) visie of moraal opdringt?
 • deze manier van voorlichting/vorming pedagogisch onverantwoord is?
 • deze visie/vorming in strijd is met kerndoel 38 en de aanwijzingen van de minister?


"Rutgers WPF wil veilige, prettige en gewenste seks voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie. Rutgers WPF ondersteunt niet- heteroseksuele groepen uitgaande van ieders individuele vrijheid om zijn seksuele rechten te mogen uitoefenen." www.rutgerswpf.nl

Vraag 3: Wat is het standpunt van Rutgers WPF m.b.t. de reikwijdte van het 'recht op seks':

 • Wat zijn volgens u in algemene zin voorwaarden voor het 'recht op seks'?
 • Vindt u dat pedofielen 'recht op seks' hebben met kinderen, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden? 
  Zo ja, wat zijn deze voorwaarden?
 • Vindt u dat kinderen 'recht op seks' hebben, bijvoorbeeld met volwassenen?
 

Tot slot

Ook wij realiseren ons ten zeerste dat gezonde seksuele informatie en vorming mede de basis leggen voor het geluk en welzijn van onze kinderen in de toekomst. Dat doe je door seksualiteit primair te benaderen vanuit echte en oprechte liefde. Niet vanuit het 'recht op seks'. Als ouders wensen wij daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat is niet alleen onze plicht, maar ook ons recht.

Graag zien wij uw reactie binnen 7 dagen tegemoet.

OudersAlert.nl


 • Klik hier voor de ontvangen mail van Rutgers WPF
 • Klik hier om onze reactie in pdf te downloaden