Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind

Ouders hebben het recht (en de plicht) om hun kind te leiden en te begeleiden richting volwassenheid. Zij hebben het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. 

De overheid respecteert deze eerste verantwoordelijkheid van ouders in de opvoeding en beschermt het kind tegen schadelijke informatie en/of inmenging door derden. Ook scholen dienen deze rechten te respecteren en op passende wijze te ondersteunen.

Dit staat in het VN-Kinderrechtenverdrag dat ook door Nederland in 1995 is ondertekend.

Een aantal mogelijk relevante artikelen uit dit verdrag inzake de rechten van het kind en de verantwoordelijkheid van de ouders (en overheid) zijn hieronder weergegeven.

Relevante artikelen

Artikel 5 Rol van de ouders
De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden respecteren. De ouders en voogden moeten het kind (bege)leiden in de uitoefening van zijn of haar rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te (bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en ontwikkeling.

Artikel 16 Privacy
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of haar privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam.

Artikel 17 Recht op informatie
Het kind heeft recht op toegang tot informatie en materialen van verschillende bronnen en in het bijzonder op informatie en materialen die zijn of haar welzijn en gezondheid bevorderen. De overheid stimuleert de productie en verspreiding hiervan en zorgt ervoor dat het kind beschermd wordt tegen informatie die schadelijk is.

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders
Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop. De overheid respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders en voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, ook voor kinderopvang als de ouders werken.

Het hele kinderrechtenverdrag is te downloaden op www.kinderrechten.nl.