Ontvangen mail van Rutgers WPF


Van: Marjolein Klaassen
Verzonden: woensdag 30 oktober 2013
Aan: OudersAlert.nl
CC: Dionne Puyman

Onderwerp: Verzoek om aanpassing van uw informatie op oudersalert.nl

Geachte heer, mevrouw,

Vol verbazing lazen wij het zeer tendentieuze artikel "Protest tegen vrije moraal op SchoolTV" (26 oktober 2013) in het Reformatorisch Dagblad. Wij hebben zojuist de onderstaande e-mail aan de hoofdredacteur van de krant gestuurd. Ook zijn wij verbaasd over de onjuiste informatie op uw website oudersalert.nl. Vooral deze pagina staat bol van feitelijke onjuistheden en onterechte aannames: http://www.oudersalert.nl/over-ons.php

We eisen dat u op basis van de onderstaande gegevens uw website z.s.m. aanpast en verzoeken u om geen onwaarheden meer over onze organisatie te verspreiden.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk donderdag 31 oktober 2013, uw reactie op onze e-mail.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Klaassen-Hulst
Senior Communications Advisor 

 

Kopie van de e-mail aan het Reformatorisch Dagblad:

Geachte heer Kranendonk,

Vol verbazing lazen wij het zeer tendentieuze artikel "Protest tegen vrije moraal op SchoolTV" (26 oktober 2013) in het Reformatorisch Dagblad. Dit artikel is gebaseerd op onwaarheden en is tot stand gekomen zonder wederhoor. Rutgers WPF heeft geen gelegenheid gekregen om te reageren op de aantijgingen. Wij vinden het onvoorstelbaar dat u deze vorm van journalistiek heeft kunnen publiceren. Uiteraard eisen wij een rectificatie of een rechtzetting in de vorm van een inhoudelijk interview, waarin wél hoor- en wederhoor wordt toegepast.

We zullen de voor ons meest belangrijke punten aan u toelichten:

 • Rutgers WPF geeft geen seksuele voorlichting door Dokter Corrie, maar Rutgers WPF heeft de NTR inhoudelijk geadviseerd over relevante thema’s in de seksuele voorlichting aan kinderen 10-12 jaar. De verantwoordelijkheid voor het gekozen format en het programma ligt bij de NTR. Wij vinden de items in het Schooltv-weekjournaal te kort en te ludiek om te gelden als goede en volledige seksuele vorming op school.
  Rutgers WPF pleit al jaren voor relationele en seksuele vorming in een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 die aansluit op de leeftijd en de belevingswereld van kinderen. NTR Schooltv heeft Dokter Corrie dan ook vooral bedoeld als opmaat en vertrekpunt voor leerkrachten en scholen om in groepsverband op een zorgvuldige en veilige manier verder te praten over puberteit, relaties en seksualiteit.

Onze reactie:
Het verbaast ons dat u 'slechts' zou hebben geadviseerd over relevante thema's. Dit omdat de NTR zelf o.a. via persberichten heeft gecommuniceerd dat het programma dokter Corrie in samenwerking met Rutgers WPF tot stand is gekomen. Ook Rutgers WPF heeft dit eerder bevestigd op haar site onder vermelding dat iedere aflevering verbonden kan worden aan een les uit het lespakket van Rutgers WPF.

        Dat Rutgers WPF eerst de informatie op haar site heeft aanpast om vervolgens ons te betichten van onwaarheden vinden wij ongepast en veelzeggend over uw handelswijze en betrouwbaarheid. Notabene uzelf heeft eerder nog getwitterd dat Dokter Corrie een project van NTR i.s.m. Rutgers WPF was...

 

        Dat de NTR eindverantwoordelijkheid draagt voor het programma is duidelijk. Dat Rutgers op basis van haar 'expertise' een duidelijk aandeel in het programma heeft gehad ook. Het resultaat is daarbij voor ons alles zeggend over de kwaliteit van uw advies en uw visie op seksualiteit.

        Ook stelt u dat 'dokter Corrie' niet kan gelden als goede en volledige seksuele vorming op school. Wij vinden dit een zware understatement. Wij stellen dat 'dokter Corrie' kinderen aanmoedigt om seksueel actief te worden en kinderen op intimiderende wijze een seksuele moraal opdringt. Het legt daarmee een slechte basis voor hun seksuele vorming en welzijn. Wij stellen dat de NTR hiermee in strijd handelt met de rechten van ouders en kind en de aanwijzingen van de minister bij de invulling van kerndoel 38.

 • Dokter Corrie wordt in het artikel gelijk gesteld aan seksuele intimidatie van jonge kinderen. Dat is onjuist.
  Kinderen groeien (of ouders dat willen of niet) op in een samenleving die doorspekt is van seksualiteit (via mobiel, internet, tv, etc.). Seksuele voorlichting is bedoeld om kinderen betrouwbare informatie en tools aan te reiken om seksueel weerbaarder te worden en gezond op te groeien.

Onze reactie:

Door OudersAlert.nl wordt dokter Corrie niet gelijk gesteld aan seksuele intimidatie. Wel stellen wij dat dokter Corrie kinderen intimideert als zij in de camera schreeuwt wat kinderen 'normaal' moeten vinden en dat zij anders 'niet normaal' zijn. Dat is niet hilarisch, luchtig of anderszins. Dat is pure intimidatie en het opdringen van een seksuele moraal aan jonge kinderen.

De juiste omschrijving is overigens te vinden op petities.nl. Via OudersAlert.nl kan men de petitie 'Stop dokter Corrie' tekenen. OudersAlert.nl is daarbij niet de initiator van de petitie, maar steunt deze van harte.

 • U stelt dat Rutgers WPF uit gaat van recht op vrije seks en niet van liefde en relaties. Het tegendeel is waar. Rutgers WPF stelt zich op ‘t standpunt dat seksualiteit ook nauw verbonden is met relaties en intimiteit.
  Ze heeft hiertoe o.a. een samenhangend lespakket ontwikkeld voor het basisonderwijs met de gelijknamige titel ‘Relaties & Seksualiteit’. In het lespakket neemt aandacht voor relatievorming en vriendschappen een belangrijke plek in. Jongeren worden voorbereid op latere seksuele contacten. Hierbij is het van belang dat de contacten veilig, gewenst en prettig zijn binnen gelijkwaardige en respectvolle relaties. Het lespakket is zoveel mogelijk afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en sluit aan bij hun leefwereld. Het promoten van vrije seks is hierin niet aan de orde.

Onze reactie:

Het "recht op seks" vanuit een "vrije seksuele moraal" is ons inziens wel degelijk aan de orde.

"Rutgers WPF wil veilige, prettige en gewenste seks voor iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond en seksuele oriëntatie. Rutgers WPF ondersteunt niet- heteroseksuele groepen vanuit een benadering die gebaseerd is op ieders individuele vrijheid om zijn seksuele rechten te mogen uitoefenen." rutgerswpf.nl

"Het is tijd om te erkennen dat seksualiteit een mensenrecht is: het recht op informatie, keuzevrijheid en autonomie over je eigen lichaam." Dianda Veldman, Directeur Rutgers WPF

Hiermee mag volgens ons worden gesteld dat Rutgers WPF primair uit gaat van 'recht op seks' voor 'iedereen' en ongeacht 'seksuele oriëntatie' en niet van 'liefde en relaties'. 

        Als wij spreken over 'liefde en relaties' als basis voor seksualiteit dan hebben wij het over duurzame relaties gestoeld op liefde en trouw. Relaties die gericht zijn op elkaars welzijn en waarin het moment komt waarin je aan elkaar het kostbaarste geeft wat je hebt: Jezelf. Het gaat uit van een gezond zelfbeeld en leidt tot respect, naastenliefde, bescherming, weerbaarheid, geluk en relaties waarin eventuele kinderen gewenst zijn.

        Het 'recht op seks' gaat uit van het eigen individu en een egoïstisch denkbeeld. Seksualiteit wordt daarmee gedegradeerd tot iets lichamelijks dat vooral jezelf dient. Het gaat ten koste van een gezond zelfbeeld en leidt tot zelfzucht, egoïsme, misbruik, ontrouw, gebroken relaties, SOA's en ongewenste zwangerschappen.

        Als dokter Corrie aan kinderen van 10-12 jaar uitlegt hoe ze moeten tongzoenen met begeleidende teksten op de site als "Je bent nooit te oud om te beginnen" en "Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt natuurlijk!", dan moedig je kinderen aan om seksueel actief te worden. Het programma, dat in samenwerking met Rutgers WPF tot stand kwam, benadert seksualiteit daarmee kwantitatief en competitief in plaats van kwalitatief.

 • Het klopt dat scholen vrij zijn invulling te geven aan de kerndoelen. Rutgers WPF juicht deze vrijheid ook toe.
  Rutgers WPF reikt scholen hiertoe een helpende hand en biedt lesmaterialen en ondersteunende tools aan. Daarnaast zijn er ook andere lespakketten, waaruit scholen vrij kunnen kiezen. Wij moedigen ouders en docenten aan met hun kinderen in gesprek te gaan over wat ze in Dokter Corrie hebben gezien. Dit zal kinderen en jongeren helpen weloverwogen en geïnformeerde keuzes te maken.

Onze reactie:

Uw stelling dat Rutgers WPF deze vrijheid toejuicht is volgens ons hypocriet en onwaar.

Rutgers WPF besteedt jaarlijks zo'n 1,1 miljoen aan het beïnvloeden van beleid en de publieke opinie. Rutgers heeft zich daarbij jaren hard gemaakt voor de aanpassing van de kerndoelen waarmee basisscholen verplicht worden om aandacht te geven aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Dit is een inperking geweest van de vrijheid van onderwijs. Rutgers is blij met deze stap 'in de goede richting', maar wat haar betreft gaat de verplichting nog niet ver genoeg.

        Op rutgerswpf.nl worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de formulering van de kerndoelen. U stelt daarin dat het kerndoel wat u betreft te ruim en vaag is gedefinieerd, waardoor de onderwijsvrijheid mogelijk te veel ruimte laat om zelf invulling te geven aan de thema's. Ook in de media heeft Rutgers laten weten dat zij wil dat er veel meer sturing op de inhoud komt en dat de overheid vaststelt welke onderwerpen op de scholen besproken moeten worden.

 • U stelt in uw krant dat de opvoeding primair de verantwoordelijkheid is van ouders/opvoeders. Nu seksualiteit in de kerndoelen is opgenomen heeft ook de school een taak gekregen in de seksuele vorming van kinderen.
  Seksuele weerbaarheid en bevordering van respectvolle omgang zijn hierin belangrijke thema’s. Rutgers WPF pleit er bij de introductie van seksuele vorming in het basisonderwijs er altijd voor om hier ook ouders op school bij te betrekken en over te informeren. Onze ervaring is dat dit juist door heel veel ouders wordt gewaardeerd. Immers, veel ouders voelen zich verlegen met het onderwerp, stellen de voorlichting uit of vinden deze thema’s lastig om te bespreken met kinderen.

Onze reactie:

Het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind stelt dat de opvoeding het primaire recht (en plicht) van de ouders is. Zij hebben het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. De overheid is blijkens dit verdrag verplicht om deze rechten te beschermen, te respecteren en op passende wijze te ondersteunen. Ook de scholen dienen deze rechten te respecteren.

        Scholen hebben altijd al een ondersteunende taak gehad in de opvoeding van kinderen. Ondersteunend, geen primaire taak. Met de aanpassing van de kerndoelen is deze ondersteunende taak niet verruimd, maar is hierin verplicht gesteld dat scholen kinderen leren om respectvol om te gaan met seksualiteit en seksuele diversiteit. De overheid heeft daarbij bepaald dat scholen zelf mogen bepalen hoe zij hier invulling aan willen geven, passend bij de eigen identiteit en professionaliteit van de school.

Kern is dus het respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat is wat anders dan een zelfstandige taak om seksueel te vormen. Dit is en blijft het recht van de ouders.

        Door Dokter Corrie op te dringen via het schooltv-weekjournaal, pleegt de NTR een inbreuk op de rechten van ouders en kind en de vrijheid van scholen om hier zelf op passende wijze invulling aan te geven. Het weekjournaal is daarbij voor seksuele voorlichting een ongeschikt medium. Wij stellen daarbij, ons inziens terecht, grote vraagtekens bij de rol van Rutgers in dit geheel.

Via de petitie 'Stop dokter Corrie' wordt de overheid verzocht het programma via schoolTV stop te zetten. De overheid is namelijk wettelijk verplicht de rechten van ouders, kinderen en vrijheid van onderwijs te beschermen.

 • Rutgers WPF wordt geenszins zwaar gesubsidieerd.
  Wij dragen zelf zorg voor additionele financiering van projecten via fondsen zoals bijvoorbeeld de Lovebuzz. Van het geld doen wij uiteenlopend onderzoek, ontwikkelen en evalueren wijvoorlichtingsprogramma’s en materialen, ondersteunen leerkrachten en professionals, verzorgen publieksinformatie en doen aan pleitbezorging. Overigens heeft Stichting Kinderpostzegels niets te maken met Dokter Corrie. Zij hebben bij Rutgers WPF bijvoorbeeld een project in een pleegzorginstelling gefinancierd.

Onze reactie:

Op de door Rutgers gepubliceerde jaarbalans staat dat zij in 2012 bijna 13 miljoen aan subsidies van overheden heeft ontvangen. Dat wij menen dat Rutgers "zwaar gesubsidieerd" wordt mag u als een persoonlijke mening opvatten.

Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat u in uw reactie niet eerlijk en oprecht handelt of bereid bent om verantwoording af te leggen voor uw daden. Van een organisatie als Rutgers WPF, die gesubsidieerd wordt met ons belastinggeld, zouden wij anders mogen verwachten.

Tot slot: Laten we ons ook realiseren dat dankzij seksuele vorming en informatie over seksualiteit veel kinderen in staat zijn om op latere leeftijd seksueel gezonde keuzen te maken. Mede door seksuele vorming zijn kinderen beter voorbereid op seksuele contacten en stellen ze het contact uit. In Nederland is de seksuele gezondheid van jongeren op een hoog peil in vergelijking met andere landen. Wij zijn nog steeds het land met het laagste aantal tienermoeders en abortussen en lage soa’s. Er is slechts een hele kleine groep jongeren die op jonge leeftijd al seksueel actief is. Wel zijn er ook zorgen: seksuele grensoverschrijding is nog steeds onaanvaardbaar hoog, sommige groepen lopen meer seksuele risico’s en meisjes genieten minder van seks. Problemen waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten. Wij blijven ons inzetten voor behoud en verbetering van de seksuele gezondheid en welzijn van onze jongeren.

Onze reactie:

Ook wij realiseren ons ten zeerste dat gezonde seksuele informatie en vorming mede de basis leggen voor het geluk en welzijn van onze kinderen in de toekomst. Dat doe je door seksualiteit primair te benaderen vanuit echte en oprechte liefde. Niet vanuit het 'recht op seks'. Als ouders wensen wij daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat is niet alleen onze plicht, maar ook ons recht.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk donderdag 31 oktober 2013, uw reactie op onze e-mail. Wij versturen een kopie van deze e-mail aan de redactie van oudersalert.nl.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Klaassen-Hulst
Senior Communications Advisor

Rutgers WPF
Oudenoord 176-178 
3513 EV Utrecht
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
The Netherlands

 

t +(31) 030 232 98 38
e m.klaassen@rutgerswpf.nl
i www.rutgerswpf.nl
i www.rutgerswpf.org • Klik hier voor onze volledige reactie op de mail van Rutgers WPF